Skoolbeleid

DIE ONDERWYSERES EN DIE KLEUTER

 • Oefen haar roeping uit die erkenning van die beginsel, dat die opvoeding in hierdie Pre-primêre Skool gegrondves is op die Christelike geloofsoortuiging van die ouers en kleuters.
 • Uitbouing van elke kleuter se kennis van die land, sy Afrikaanse taal, kultuur, geskiedenis en tradisies.
 • Onderneem om elke kleuter onder haar sorg te lei tot kennis, bedrewenheid, ontwikkeling en selfstandige volwassewording.
 • Bevorder karakteropvoeding en moraliteit deur met woord en daad die voorbeeld te stel.
 • Oefen gesag en dissipline met LIEFDE uit.

DIE ONDERWYSERES EN DIE  OUERS

 • Streef na hartlike samewerking met die ouers van die kleuters wat onder haar sorg is.
 • Doen alles om die ouerlike gesag te handhaaf, om die vertroue van die kleuter in sy ouerhuis te bevorder en om die ouers voldoende op hoogte te hou met betrekking tot die vordering van elke kleuter.

OPVOEDER SE GEBED

Hemelse Vader, gee ons wysheid en insig in die opvoeding en die grootmaak van hierdie engele wat hulle “kinders” noem. Gee dat ons so sal lewe dat ons hulle liefde en respek sal verdien. Dat ons onvoorwaardelike liefde vir hulle sal aanbied, maar tog die nodige dissipline van hulle sal vra.
Help ons, Vader dat ons baie geduld aan die dag sal lê en altyd bereid sal wees om na ons kleutertjies te luister. Baie dankie vir hierdie kosbare lewende geskenke uit U hand. Maak van my ‘n opvoeder waarmee u tevrede sal wees.

IN SAVF TZANEEN KLEUTERSKOOL WORD LYFSTRAF NIE TOEGEPAS NIE

DISSIPLINêRE KODE

12 Belangrike reëls in SAVF Tzaneen Kleuterskool

 1. Kleuters mag nie roekeloos speel nie, bv. klippe, water of sand gooi, maats slaan, skop, spoeg of byt nie.
 2. Kleuters mag nie in bome klim of aan takke swaai nie. (Oorgenoeg klimrame)
 3. Kleuters mag nie hardloop of speel op stoepe nie. (Hulle hardloop in die pale vas, of in ouers wat op stoepe loop).
 4. Seuns en dogters mag nie saam in pype, dromme, toilette of alleen in klasse speel nie.
 5. Swaaie mag nie gedraai word nie.  Daar mag nie op swaaie gestaan word as dit hoog swaai nie, ook nie afspring van swaai nie.
 6. Kleuters mag nie teen heinings of mure opklim nie en geen hekkie mag oopgemaak word nie.
 7. Kleuters moet toilette gebruik en nie buite urineer nie.
 8. Vuil taal of vloek en onwelvoeglike vingertekens is onaanvaarbaar.
 9. Stokke, sand of klippe mag nie in toilette of wasbakke gegooi word nie.
 10. Wangedrag soos bv. teëpraat, slaan of skop aan ‘n personeellid, tong uitsteek of kos na personeellid gooi is onaanvaarbaar.
 11. Kleuters mag nie toue, bande, serpe of enige kledingstukke om hul nekke draai nie.
 12. Kleuters mag nie mekaar se klere aantrek of daarmee speel nie, dit moet gebêre word in hul klas se kleremandjie.